Show Menu
主题×

s.usePlugins

如果该函数可用,并且包含有用的代码,则应将 s_usePlugins 设置为“true”。
如果 usePlugins 为“true”,则在每个图像请求之前调用 s_doPlugins 函数。
最大大小
调试程序参数
填充报表
默认值
不适用
不适用
不适用
True

语法和可能值

s.usePlugins=true|false

usePlugins 变量应为“true”或“false”。

示例

s.usePlugins=true

s.usePlugins=false

如果未在 JavaScript 文件中声明 s_doPlugins 函数,则 usePlugins 变量只应为 false(或未声明)。

配置设置