Show Menu
主题×

Log files

运行时或启动错误等事件记录到应用程序服务器日志文件中。 如果部署到应用程序服务器时遇到任何问题,可以使用日志文件帮助您找到问题。 您可以使用任何文本编辑器打开日志文件。
(JBoss)以下日志文件位于该目 *[appserver root]*/server/*[server]*/log 录中:
  • boot.log
  • server.log. #
  • server.log
(WebLogic)域日志文件位于 # 目录中,服务器日志文件位于​* #/servers/ #/logs *directory中:
  • access.log
  • #.log
  • #.out. #
(WebSphere)以下日志文件位于 #/profiles/default/logs/ # :
  • SystemErr.log
  • SystemOut.log
  • StartServer.log