Show Menu
主题×

用户管理故障诊断

有关在 Adobe Target 中管理用户的故障诊断信息。

我之前邀请了一名用户加入 Target,但是“用户”列表(“设置”>“用户”)中并未显示其用户名。

新用户使用其 Adobe Experience Cloud 帐户登录,接着通过单击 卡片登录到 之后,您才会看到“Target Standard/Premium用户Target”页面上列出该用户。