Show Menu
主題×

在 Roku 上實作標準中繼資料

在媒體心率物件上,實例化標準中繼資料物件、填入必要的變數,然後設定中繼資料物件。
影片:
standardMetadata = {} standardMetadata[ADBMobile().MEDIA_VideoMetadataKeySHOW] = "sample show" standardMetadata[ADBMobile().MEDIA_VideoMetadataKeySEASON] = "sample season" standardMetadata[ADBMobile().MEDIA_VideoMetadataKeyEPISODE] = "sample episode" mediaInfo[ADBMobile().MEDIA_STANDARD_MEDIA_METADATA] = standardMetadata
音訊:
standardMetadata = {} standardMetadata[ADBMobile().MEDIA_AudioMetadataKeyARTIST] = "sample artist" standardMetadata[ADBMobile().MEDIA_AudioMetadataKeyALBUM] = "sample album" standardMetadata[ADBMobile().MEDIA_AudioMetadataKeyLABEL] = "sample label" mediaInfo[ADBMobile().MEDIA_STANDARD_MEDIA_METADATA] = standardMetadata
請在這裡參閱完整的視訊中繼資料清單: 音訊和視訊參數